Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

هواپیمای حلقه ای

آن چه که لازم است:

۱)     مقوای ۶٫۵ *۱۰ سانتی متر

۲)     قیچی

۳)     نی

۴)     چسب نواری

۵)     گیره کاغذ

روش انجام کار:

۱-     مقوا ها را از عرض به سه قسمت کنند و برش بزنند، به صورتی که سه نوار به طول ۱۰ سانتیمتر و عرض ۲٫۵ سانتیمتر بدست آید. با این نوارها باید یک حلقه کوچک و یک حلقه بزرگ بسازید.

۲-     دو سر یکی از نوارها را به هم چسب بزنید تا حلقه کوچک ساخته شود. سپس سر دو نوار را به هم بچسبانید تا نوار بزرگتری درست شود و بعد دو سر آن را به هم بچسبانید تا حلقه بزرگ درست شود.۳-   اکنون باید دو حلقه را به دو سر نی با چسب متصل کنند. هواپیمای حلقه ای آماده پرواز است.

۴-     می توانید به فضای باز بروید تا سازه خود را بیازمایید و با دیگر بچه ها مسابقه دهید.

۵-     راه انداختن این هواپیما، گرفتن آن از وسط نی بصورتی است که حلقه کوچک جلو باشد.

۶-     پرسش: “چگونه می توانیم پرواز هواپیمای حلقه ای را بهتر کنیم؟” با تغییر در هواپیمای حلقه ای، زمان و برد پرواز را با یکدیگر مقایسه کنید.

۷-     تغییرات زیر را اجرا کنید:

*بر پایین حلقه کوچک تر یک گیره کاغذ نصب کنید.

*بر پایین حلقه بزرگ تر یک گیره کاغذ نصب کنید.

*با استفاده از دو نی یک هواپیمای حلقه ای بلندتر درست کنید (سر یکی از نی ها را برش بزنید و نی دیگر را در آن فرو کنید).

*از تعداد حلقه بیشتری استفاده کنید. دو حلقه کوچک در بالا و پایین یک سر نی و دو حلقه بزرگ در بالا و پایین سر دیگر نی متصل کنید.

۸-    پرتاب هواپیمایتان را تکرار کنید. برای اطمینان از نتیجه آزمایش باید آن را با شرایط یکسان چندین بار تکرار کنید. آیا مشاهده ها یکسان است؟

منبع

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟